Σάββατο, 28 Απριλίου 2018


Ανακοίνωση
1ος Διεθνής Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ»
Διηγή­ματος – Ποίησης Εφήβων (12 έως 17 ετών)
Με Ελεύθερο Θέμα

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ–ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΙΔΕΟ­ΠΝΟΟΝ, τα Περιοδικά: «Πνοές λόγου & τέχνης», «iamvosart» και η Εφημερίδα: «Πνοές Πολιτισμού», ανα­κοινώνουν τον  1ο Διε­θνή Λογοτεχνικό Διαγωνισμό «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ» Διηγήματος – Ποίησης Εφήβων με ελεύθερο θέμα.
Για το Διήγημα:
Αποστολή κειμένων, με όριο έως τρεις σελίδες.
Για την Ποίηση:
Αποστολή κειμένων με όριο έως τριάντα στίχους.
Οι συμμετοχές θα έχουν επάνω το πραγματικό ονοματε­πώνυμο των συμμετεχό­ντων εφήβων και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία τους όπως:
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα -κινητό, σταθερό- email, ηλικία. Έξω δε από τον φάκελο, να διευκρινίζεται α­παραιτήτως «ΔΙΗΓΗΜΑ ή ΠΟΙΗΣΗ» επίσης με το πραγματικό όνομα των συμμετεχόντων εφήβων.
Η ηλικία είναι απαραίτητη, οι δε συμμετέχοντες στο δια­γωνισμό, θα είναι από 12 ετών έως 18.
Τα κείμενα Πεζογραφίας-Ποίησης, πρέπει να είναι α­νέκ­δοτα, να μην έχουν δημο­σιευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλει­στικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θα είναι σε πέντε εκτυπω­μένα αντίτυπα. Παράλληλα στον φάκελο μέσα θα υπάρχει cd με το έργο, έτσι ώστε να περαστεί στο πέρας του διαγω­νισμού στην ανθολογία που θα προκύψει με όλες τις συμμετοχές, την οποία θα προμη­θευτούν οι συμμετέχοντες με αντικαταβολή ή στα βιβλιοπωλεία.
Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδια­φερό­μενους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες. 

Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγε­θος γραμματοσειράς: Times new Roman 12, διάστιχο 1.
Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζε­ται η 20η Ιανουαρίου 2018 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 25η Μαΐου 2018.

Ως ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που α­ναγρά­φεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινω­θούν α­ποκλειστικά και μόνο σε μεγάλη εκδήλωση τον Ιούνιο 2018. 

Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.

Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρη­θούν α­πόλυτα από την κριτική επιτροπή.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ (ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
ΓΙΑ ΤΟΝ «1ο ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩ­ΝΙΣΜΟ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ – ΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ»
Τ.Θ. 48050, ΤΑΧ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 13231
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
www.ekdoseispnoes.gr

E-MAIL: ideopnoon@gmail.com
Συντακτική επιτροπή κειμένων «Ιδεόπνοον»

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ  
ΕΩΣ 30-4-2018

Ανακοίνωση
13ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός 
Διαγωνισμός Διηγήματος – Ποίησης
Με Ελεύθερο Θέμα

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ–ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΙΔΕΟΠΝΟΟΝ», τα Περιοδικά: Πνοές λόγου & τέχνης και iamvosart και η Εφημερίδα: Πνοές Πολιτισμού ανακοινώνουν τον 13ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό με ελεύθερο θέμα.
Κατόπιν συλλογικής απόφασης των περιοδικών και της ομάδας, οι όροι συμμετοχής στον 13ο Πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό άλλαξαν και ισχύουν τα εξής:
Όσοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να αποστείλουν το ποσόν των 15 ευρώ σε ταχυδρομική επιταγή, τα οποία αφορούν, κάλυψη ταχυδρομικών εξόδων, προβολής και γραμματειακής υποστήριξης, διαφορετικά η συμμετοχή θα είναι άκυρη.
 
Για το Διήγημα:
Αποστολή κειμένων, με όριο έως τρεις σελίδες.
 
Για την Ποίηση:
Αποστολή κειμένων με όριο έως τριάντα στίχους.
 
Οι συμμετοχές θα έχουν απαραιτήτως ψευδώνυμο.
Θα είναι σε πέντε αντίτυπα και μέσα σε μικρότερο φάκελο θα περικλείονται τα πραγματικά στοιχεία του διαγωνιζομένου.
Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα -κινητό, σταθερό- email, ηλικία. Έξω δε από τον φάκελο, να διευκρινίζεται απαραιτήτως «ΔΙΗΓΗΜΑ ή ΠΟΙΗΣΗ» καθώς και το ψευδώνυμο.
Η ηλικία είναι απαραίτητη, οι δε συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, θα είναι από 15 ετών και άνω.
Τα κείμενα Πεζογραφίας-Ποίησης, πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Παράλληλα στον φάκελο μέσα θα υπάρχει cd με το έργο, έτσι ώστε να περαστεί στο πέρας του διαγωνισμού στο περιοδικό.
Τα έργα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, θα δημοσιευθούν κατά σειρά προτεραιότητας στο περιοδικό Πνοές λόγου & τέχνης το οποίο θα προμηθευτούν οι συμμετέχοντες με αντικαταβολή ή στα βιβλιοπωλεία.
Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες.
Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς: Times new Roman 12, διάστιχο 1.
Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2017 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμε-τοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 25η Φεβρουαρίου 2018.
Ως ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν αποκλειστικά και μόνο σε μεγάλη εκδήλωση το 2018.
Όσοι εκ των νικητών διαμένουν στην Αθήνα κρίνεται απαραίτητη η παρουσία τους κατά την απονομή.
Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.
Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν απόλυτα από την κριτική επιτροπή.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ και ΤΑΧ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ:
ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
(ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
ΓΙΑ ΤΟΝ «13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ – ΠΟΙΗΣΗΣ»
Τ.Θ. 48050
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 132 31 

Σάββατο, 21 Απριλίου 2018www.ekdoseispnoes.gr

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου