Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018


Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018


   
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Σας ενημερώνουμε ότι σε μια προσπάθεια διάδοσης της λογοτε­χνίας και προώθησης αυτής, οι εκδόσεις «ΠΝΟΕΣ λόγου & τέχνης», θα ετοιμάσουν δύο νέες Ανθολογίες Ποίησης και Διηγήματος με ελεύ­θερο θέμα.
   Η συμμετοχή στις ανθολογίες αυτές θα είναι ως εξής:
   Για την ποίηση, ο χώρος που διατίθεται για κάθε συμμετέχο­ντα εί­ναι 10 σελίδες και το κόστος συμμετοχής που αφορά την προώθηση, διακίνηση, έξοδα αποστολής κ.λπ.., είναι 50 ευρώ. Μετά την εκτύ­πωση θα δοθούν δωρεάν (3) τρία αντίτυπα σε κάθε συμμετέχοντα, με τη δυνατότητα αγοράς κι άλλων αντιτύ­πων, σε οικονομική τιμή. Για τους διαμένοντες εξωτερικό ή Κύπρο το ποσόν ορίζεται σε 70 ευρώ λόγω υψηλού κόστους α­ποστολής.
  Για το διήγημα, επίσης, ο χώρος που διατίθεται για κάθε συμ­μετέ­χοντα είναι 10 σελίδες και το κόστος συμμετοχής που αφορά την προώθηση, διακίνηση, έξοδα αποστολής κ.λπ.., είναι 50 ευρώ. Μετά την εκτύπωση θα δοθούν δωρεάν (3) τρία αντίτυπα σε κάθε συμμετέ­χοντα, με τη δυνατότητα αγοράς κι άλλων αντι­τύπων, σε οικονομική τιμή. Για τους διαμένοντες εξωτερικό ή Κύπρο το ποσόν ορίζεται σε 70 ευρώ λόγω υψηλού κόστους α­ποστολής.
  Ημερομηνία έναρξης συμμετοχών είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2018, έως την 20η Νοεμβρίου 2018.
   Τα κείμενα πρέπει απαραιτήτως να συνο­δεύονται από υπεύ­θυνη δήλωση για το δικαίωμα συμμετοχής στις ανθολογίες. Επίσης από φωτογραφία και βιογραφικό.
    Τα έργα θα μας αποσταλούν σε cd, γραμμένα στο word, με γραμ­ματοσειρά times new roman 12, διάστιχο 1, στην παρακάτω διεύθυνση:


Το κόστος συμμετοχής θα σταλεί με ταχυδρομική επιταγή
στην Ταχυδρομική θυρίδα 48050, 13231 Ταχ. Πετρούπολης
Υπόψη κ. Αρετής Γκιωνάκη ή κ. Νίκου ΔεληγιάννηΑναζήτηση αυτού του ιστολογίου