Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ                                       

 Σας ενημερώνουμε ότι σε μια προσπάθεια διάδοσης της λογοτε­χνίας και προώ­θησης αυτής, οι εκδόσεις «ΠΝΟΕΣ λόγου & τέχνης», θα ετοιμάσουν δύο νέες Ανθολογίες Ποίησης και Διηγήματος με ελεύ­θερο θέμα.
   Η συμμετοχή στις ανθολογίες αυτές θα είναι ως εξής:
   Για την ποίηση, ο χώρος που διατίθεται για κάθε συμμετέχο­ντα εί­ναι 10 σελίδες και το κόστος συμμετοχής που αφορά την προώθηση, διακίνηση, έξοδα αποστο­λής κ.λπ.., είναι 50 ευρώ
Μετά την εκτύ­πωση θα δοθούν δωρεάν (3) τρία αντίτυπα σε κάθε συμμετέχοντα, με τη δυνατότητα αγοράς κι άλλων αντιτύ­πων, σε οικονομική τιμή. 
Για τους διαμένοντες εξωτερικό ή Κύπρο το ποσόν ορίζεται σε 70 ευρώ λόγω υψηλού κόστους α­ποστολής.
  Για το διήγημα, επίσης, ο χώρος που διατίθεται για κάθε συμ­μετέ­χοντα είναι 10 σελίδες και το κόστος συμμετοχής που αφορά την προώθηση, διακίνηση, έξοδα αποστολής κ.λπ.., είναι 50 ευρώ
Μετά την εκτύπωση θα δοθούν δωρεάν (3) τρία αντίτυπα σε κάθε συμμετέ­χοντα, με τη δυνατότητα αγοράς κι άλλων αντι­τύ­πων, σε οικονομική τιμή. 
Για τους διαμένοντες εξωτερικό ή Κύπρο το ποσόν ορίζεται σε 70 ευρώ (λόγω υψηλού κόστους α­ποστολής).
  Ημερομηνία έναρξης συμμετοχών είναι η 1η Σεπτεμβρίου 2018, έως την20η ΦΕ­ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
   Τα κείμενα πρέπει απαραιτήτως να συνο­δεύονται από υπεύ­θυνη δήλωση για το δικαίωμα συμμετοχής στις ανθολογίες. Επίσης από φωτογραφία και βιογραφικό.
    Τα έργα θα μας αποσταλούν σε cd, γραμμένα στο word, με γραμ­ματο­σειρά times new roman 12, διάστιχο 1, στην παρακάτω διεύθυνση:

Το κόστος συμμετοχής θα σταλεί 
με ταχυδρομική επιταγή
στην Ταχυδρομική θυρίδα 48050, 
13231 Ταχ. Πετρούπολης
Υπόψη κ. Αρετής Γκιωνάκη ή κ. Νίκου ΔεληγιάννηΑνακοίνωση
14ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός
Διηγήματος – Ποίησης με Ελεύθερο Θέμα
Όροι συμμετοχής στον 14ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Διηγήματος – Ποίησης
Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ–ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΙΔΕΟΠΝΟΟΝ», τα Περιοδικά: Πνοές λόγου & τέχνης, iamvosart, Επύλλιον και η Εφημερίδα: Πνοές Πολιτισμού ανακοινώνουν τον 14ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό ΙΔΕΟΠΝΟΟΝ με ελεύθερο θέμα.
Οι όροι συμμετοχής στον 14ο Πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό Ιδεόπνοον, είναι οι εξής:
Για το Διήγημα:
Αποστολή κειμένων, με όριο έως τρεις σελίδες.
Για την Ποίηση:
Αποστολή κειμένων με όριο έως τριάντα στίχους.
Οι συμμετοχές θα έχουν απαραιτήτως ψευδώνυμο.
Θα είναι σε πέντε αντίτυπα και μέσα σε μικρότερο φάκελο θα περικλείονται τα πραγματικά στοιχεία του διαγωνιζόμενου. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα -κινητό, σταθερό- email, ηλικία. Έξω δε από τον φάκελο, να ορίζεται η διευκρίνηση απαραιτήτως «ΔΙΗΓΗΜΑ ή ΠΟΙΗΣΗ» καθώς και το ψευδώνυμο.
Η ηλικία είναι απαραίτητη, οι δε συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, να είναι από 18 ετών και άνω.
Τα Διηγήματα και τα Ποιήματα, πρέπει να είναι ανέκδοτα, να μην έχουν δημοσιευτεί στο παρελθόν με οποιονδήποτε τρόπο και να είναι γραμμένα αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Μόνο ένα έργο μπορεί να υποβληθεί από τους ενδιαφερόμενους για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες. Κάθε αποστελλόμενο έργο να είναι τυπωμένο στη μία πλευρά της σελίδας, με μέγεθος γραμματοσειράς: Times new Roman 12, διάστιχο 1.
Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής του διαγωνισμού, ορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2018 και ως καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται η 25η Φεβρουαρίου 2019.
Ως ημερομηνία αποστολής θα θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην ταχυδρομική σφραγίδα του φακέλου.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν αποκλειστικά και μόνο σε μεγάλη εκδήλωση το 2019.
Όσοι εκ των νικητών διαμένουν στην Αθήνα κρίνεται απαραίτητη η παρουσία τους κατά την απονομή.
Τα έργα των διαγωνιζομένων δεν επιστρέφονται.
Οι όροι του διαγωνισμού είναι σαφείς και θα τηρηθούν απόλυτα από την κριτική επιτροπή.
Σε μια προσπάθεια προώθησης της λογοτεχνίας, ανακοινώνουμε ότι και στις δυο κατηγορίες (διήγημα-ποίηση), του 14ου Πανελληνίου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού ΙΔΕΟΠΝΟΟΝ Διηγήματος και Ποίησης, Ενηλίκων, θα εκδοθεί ανθολογία με έργα των διαγωνιζομένων, ανεξαρτήτως διάκρισης.
Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην ανθολογία, ας αποστείλουν παράλληλα με το ποίημά ή το διήγημα, ταχυδρομική επιταγή με το ποσό των 25€ για έκαστη εκ των συμμετοχών, που θα αφορά κάλυψη προβολής, προώθησης και συστημένης ταχυδρομικής αποστολής.
Επίσης, είναι απαραίτητο να στείλουν υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχονται τη δημοσίευση του κειμένου τους.
Όσοι συμμετέχουν στις ανθολογίες θα μας αποστείλουν την συμμετοχή τους και σε cd -το οποίο θα ανοιχθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού- εκτός των πέντε (5) αντιτύπων. Επίσης, μια φωτογραφία τους και ένα μικρό βιογραφικό.
Όταν τυπωθεί εκάστη ανθολογία θα πάρουν όσοι συμμετέχουν σ’ αυτές ένα (1) αντίτυπο δωρεάν με την ευκαιρία να αγοράσουν κι άλλα αντίτυπα σε οικονομικό κόστος.
Θα γίνει παρουσίαση των ανθολογούμενων λογοτεχνών σε μεγάλη εκδήλωση, όπως επίσης και στην πολιτιστική εφημερίδα «Πνοές Πολιτισμού-Ιδεόπνοον» και στα περιοδικά: Πνοές λόγου & τέχνης, iamvosart και Επύλλιον.
Κατά την εκτύπωση θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ και ΤΑΧ. ΕΠΙΤΑΓΗΣ
(για συμμετοχή στην ανθολογία):
ΠΡΟΣ κ. ΑΡΕΤΗ ΓΚΙΩΝΑΚΗ ή κ. ΝΙΚΟ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ
(ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΟΝΟΜΑΤΑ)
ΓΙΑ ΤΟΝ “14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΟΠΝΟΟΝ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ – ΠΟΙΗΣΗΣ EΝΗΛΙΚΩΝ”
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΘΥΡΙΔΑ: 48050,
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Τ. Κ. 13231
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
www.ekdoseispnoes.gr
http://pnoeslogou-gmail.blogspot.com
E-MAIL: ideopnoon@gmail.com
Συντακτική επιτροπή κειμένων «Ιδεόπνοον»

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2018

    ΒΛΕΠΩ ΞΑΝΑ

Μέσα σ’ αυτό το σκοτεινό σακάτεμα
σ’ αυτό το μακελειό

βλέπω ξανά
τα μακρινά τραγούδια
να πέφτουν άηχα
σαν σιγανή βροχή

γλείφοντας τα πρόσωπα των επιζώντων.


ΜΟΛΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ


Νέο βιβλίο, νέες προσμονές! Η γνωστή σε όλους μας Λένα Μαυρουδή-Μούλιου μας καθηλώνει για ακόμα μια φορά με το νέο της μυθιστόρημα με τίτλο "ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ". Ένα μυθιστόρημα που τα έχει όλα, πλοκή, φαντασία, έρωτα... Ένα όμορφο βιβλίο για τις εορταστικές μέρες που ζυγώνουν. Εσείς απλά, αναζητήστε το και ξεφυλλίστε το ή κάντε το δώρο. Θα σας αποζημιώσει είναι το μόνο σίγουρο!

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου